Sigurnost informacijskih sustava pdf files

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava uvodne odredbe. The information systems security bureau zavod za sigurnost informacijskih sustava or zsis is the central state authority responsible for the technical areas of information security of the state bodies. Svako tko pripada vsiteu nesebicno brine o drugima. Upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava, posebno u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o komunikaciji i poslovnim. Zavod za sigurnost informacijskih sustava how is zavod. Osobne informacije car tomislav nova cesta 103, 51410. Croatian security and intelligence system wikipedia. Europska politika mrezne i informacijske sigurnosti cert. Sigurnosna politika informacijskih sustava za clanice. Ikt, ljudski resursi te informacijska i racunalna sigurnost u. Sigurnosna politika informacijskih sustava medicinskog. Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava uvodne. Carnet sistem inzinjer fakultet za menadzment u turizmu i ugostiteljstvu sigurnost na internetu uvod internet globalna ra cunalna mreza nastao na temeljima mreze arpanet, ameri cke ra cunalne mreze pokrenute 1969.

Aktualnosti informacijske sigurnosti u hrvatskom okruzenju. Korisnici informacijskog sustava moraju biti upoznati s. Izgradeni sustav mora osigurati mogucnost nadogradnje. Zsis is defined as zavod za sigurnost informacijskih sustava croatian. Zakonski aspekti sigurnosti informacijskih sustava. Prednosti i nedostaci metoda za kvalitativnu analizu rizika. Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava sveucilisni odjel za. Iz tog razloga osoba zaduzena za informacijsku sigurnost poduzeca bi trebala napraviti plan internog obrazovanja kadrova. Zavod za sigurnost informacijskih sustava clanak 17.

Pdf informacijska sigurnost, standardi i stanje u institucijama bih. Centru u kljucnim podrucjima kao sto su opca politika sigurnosti, fizicka sigurnost, sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava, sigurnost infrastrukturnih objekata. Vodic icca za informacijsku sigurnost u poslovanju hrvatska. Ovaj dokument namijenjen je javnoj objavi, a vlasnistvo je infigo is. Pregledaj milijunima rijeci i fraza na svim jezicima. U ovom radu kratko je objasnjena zastita i sigurnost informacijskih sustava, te sto su to napadi i prijetnje na informacijski. Pdf on jan 1, 2010, j cosic and others published informacijska sigurnost. Pregled stanja informacijskih sustava u znanosti i visokom obrazovanju. Fizicku sigurnost sustava mogu ugroziti prirodne nepogode poput pozara, poplava, udara groma ili potresa, prijetnje iz okoline poput zagrijavanja, hladenja ili elektricne energije, zatim korisnici sustava ili osobe koje sustavu nemaju pravo pristupa. Zajednieka briga tima je ukupna sigurnost informacijskih sustava, sto uklju. Sigurnost informacijskih sustava davor mijolovic, prof. Pozeljno je da voditelj sigurnosti bude strucan, ali da istovremeno posjeduje sposobnost za vodenje ljudi i da je komunikativan. Sigurnost informacijskih sustava 2 2 5 sigurnost u planiranju proizvodnih sustava 2 1 5 industrijska ekologija 2 1 1 5 izborni kolegij kontrola kvalitete 2 1 5 obrazovanje odraslih 2. Pozeljno je da voditelj sigurnosti bude strucan, ali da istovremeno.

Dokument je namijenjen javnoj objavi, a vlasnistvo je infigo. Video je izraden u svrhu projekta iz kolegija sigurnost informacijskih sustava, fakultet organizacije i informatike, pitup 2014. Icceve radne skupine za sigurnost informacijskih sustava koji su osmislili. Pomoc osobi odgovornoj za sigurnost pri provedbi, preispitivanju i pracenju politike sigurnosti u centru u kljucnim podrucjima kao sto su opca politika sigurnosti, fizicka sigurnost, sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava, sigurnost infrastrukturnih objekata. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Europska komisija glavna uprava za komunikacijske mreze, sadrzaje i tehnologije bruxelles, 12. Zakona o informacijskoj sigurnosti nn 7903, strucno vijece. Ravnatelj instituta imenuje voditelja sigurnosti cija je prvenstvena briga sigurnost informacijskih sustava. Sigurnost informacijskih sustava sigurnost na radu spec. Sigurnost informacijskih sustava, modeliranje poslovnih procesa, primjena racunala u poslovnoj praksi, informacijska i komunikacijska tehnologija u turizmu, informacijska i komunikacijska.

Pregled stanja informacijskih sustava u znanosti i visokom. The director of zsis is appointed by the government, at the proposal of the council for the coordination of security intelligence agencies. Jedan od nacina koje je komisija utvrdila za postizanje ciljeva jest razvijanje interoperabilnosti medu informacijskim sustavima eua, uklju cujuci sis. Jun 04, 2015 video je izraden u svrhu projekta iz kolegija sigurnost informacijskih sustava, fakultet organizacije i informatike, pitup 2014.

Fizicku sigurnost sustava mogu ugroziti prirodne nepogode poput pozara, poplava, udara groma ili potresa, prijetnje iz okoline poput zagrijavanja, hladenja ili elektricne energije, zatim korisnici. Dokument je namijenjen javnoj objavi, a vlasnistvo je infigo is. Rugaqi acijki i e iki aekt sigurnosti informacijskih sustava, tako je i. Ikt, ljudski resursi te informacijska i racunalna sigurnost u hrvatskom osnovnom skolstvu conference paper pdf available may 2014 with 81 reads how we measure reads. Njezina je svrha da definira prihvatljive i neprihvatljive na cine ponasanja i da jasno raspodijeli uloge i odgovornosti. Informacijska sigurnost je stanje povjerljivosti, cjelovitosti i. Ovaj dokument originalno je objavljen kao referat u sklopu savjetovanja sigurnost informacijskih sustava iss na mipro 2006 skupu. Skaliranje vrijednosti varijabli multiplikativne metode za. Zsis zavod za sigurnost informacijskih sustava croatian. Pozeljno je da voditelj sigurnosti bude strucna osoba, a i da posjeduje sposobnost vodenja ljudi te da je komunikativan. Prirodne nepogode mogu imati veliki utjecaj na sigurnost informacijskih sustava. Podlozno prijelaznom aranzmanu koji moze biti ukljucen u moguci sporazum o povlacenju, pravo eua u podrucju sigurnosti mreznih i informacijskih sustava od.

Zsis stands for zavod za sigurnost informacijskih sustava croatian. Zavod za sigurnost informacijskih sustava listed as zsis. Sigurnosna politika informacijskih sustava medicinskog fakulteta u rijeci uvod koje ciljeve treba posti ci sigurnosna politika. Pdf koliko je sigurnost problem oblacnog racunalstva. Sigurnost informacijskih sustava jedini informacijski sustav koji je zaista siguran je onaj koji je ugasen, iskljucen iz napajanja, zakljucan u sefu od titana, zakopan u betonskom bunkeru, okruzen nervnim plinom i dobro. Sigurnosna politika informacijskih sustava studentskog centra split. Sigurnosna politika informacijskih sustava za clanice carneta. Unutar ove glavne podjele sadrzaj je definiran kroz tematska podrucja i potpodrucja tablica 1. Pdf ikt, ljudski resursi te informacijska i racunalna. Zakonska regulativa o sigurnosti informacijskih sustava. Procjena opasnosti i organizacija sigurnosti u turizmu sigurnost na radu spec.

Utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost odgovori drustva. Zsis zavod za sigurnost informacijskih sustava zsis. Sigurnost informacijskih sustava, modeliranje poslovnih procesa, primjena racunala u poslovnoj praksi, informacijska i komunikacijska tehnologija u turizmu, informacijska i komunikacijska tehnologija u hotelijerstvu, web dizajn, web dizajn u turizmu i hotelijerstvu, managing technology in the hospitality industry ahlei. Korisnici informacijskog sustava moraju biti upoznati s nacinom primjerenog koristenja informacijskog sustava ucilista lumen kroz dokumentirane upute, metode zastite i sigurnosne mjere iz svog djelokruga rada. The information systems security bureau zavod za sigurnost informacijskih sustava or zsis is the central state authority responsible for the technical areas of information security of the. Bdci da je program kolegija podijeljen na dva zasebna, a opet povezana dijela, tj. Osoba cije je prvenstvena briga sigurnost informacijskih sustava je voditelj sigurnosti engl.

Zavod za sigurnost informacijskih sustava how is zavod za. Ovaj dokument originalno je objavljen kao referat u sklopu savjetovanja sigurnost informacijskih sustava iss na mipro 2007. Specijalisti cki diplomski stru cni studij sigurnosti na. Tehnologijom koju imamo nije moguce u potpunosti osigurati sigurnost sustava kao i. Njegova je briga ukupna sigurnost informacijskih sustava. Sigurnost operacijskog sustava windows 8 cisdoc201208057 revizija 1. Cilj ovog rada je dati kratak pregled zakonske legislative koja je na snazi od jeseni 2008. Carnet sistem inzinjer fakultet za menadzment u turizmu i ugostiteljstvu sigurnost na internetu uvod internet globalna ra. Sigurnosna politika dio je sustava upravljanja sigurnos cu. Sigurnosna politika dio je sustava upravljanja sigurnos cu informacijskih sustava. Zavod za sigurnost informacijskih sustava how is zavod za sigurnost informacijskih sustava abbreviated.

1080 1092 1277 765 813 1419 6 1281 44 787 294 197 702 789 873 554 206 1145 1108 517 1442 87 1388 701 1059 958 565 39 1263 690 798 829 1494 57 691 798 134 434 1149 901 274 510